top of page
2020_05_20_2994v3.jpg
--- ALGEMENE VOORWAARDEN ---
1. IDENTITEIT

BEdeLIGHTed photography
Pollare-dorp 51
9401 Pollare
Tel: +32 476 456 000
E-mail: info@bedelighted.be
Ondernemingsnummer: BE 0545.765.451

Met studiolocatie op volgend adres
Brakelsesteenweg 66
9400 Ninove

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Fotograaf of BEdeLIGHTed: de identiteit vermeld onder artikel 1 hierboven;
2. Klant: de persoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met de fotograaf. In geval van een model call, is de deelnemer, het model, eveneens een klant. Wanneer de deelnemer minderjarig is, zijn de ouders of de voogd de klant.

3. TOEPASSELIJKHEID


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de fotograaf en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen fotograaf en klant.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de fotograaf zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Door het boeken van een fotoreportage of het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

4. EENZIJDIGE WIJZIGING


De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde en eenzijdig gewijzigd worden door BEdeLIGHTed. Indien de overeenkomst nog niet volledig is afgerond, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking gesteld worden.

5. UITSLUITING


De algemene voorwaarden van BEdeLIGHTed betekenen de uitsluiting van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de klant tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden van BEdeLIGHTed vervangen alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Eventuele uitzonderingen op de algemene voorwaarden van BEdeLIGHTed dienen expliciet opgenomen te worden in een contract tussen de klant en BEdeLIGHTed.

6. PRIJSOFFERTES, BESTELLINGEN, BOEKINGEN, VOORSCHOTTEN, BETALINGEN


Prijzen op de website van BEdeLIGHTed of in prijsoffertes worden vermeld inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

Een prijsofferte voor een fotoreportage of voor andere diensten en/of producten opgemaakt door BEdeLIGHTed blijft geldig tot 2 weken na de offertedatum tenzij anders vermeld.

Boeken van een fotoreportage of een bestelling plaatsen gebeurt door het betalen van een voorschot of het volledige bedrag van de fotoreportage of bestelling. Op dat ogenblik is de boeking/bestelling definitief.

Door het plaatsen van een boeking/bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Het voorschot van een fotoreportage vind je terug bij de inhoud van het pakket dat je bestelt. Staat het niet vermeld, dan bedraagt € 275,- voor een newborn fotoreportage en € 175,- voor alle andere reportages of het bedrag van de fotoreportage indien de prijs van de fotoreportage kleiner is dan dit bedrag.

Het voorschot van een bestelling van andere diensten of producten bedraagt 50% van het bestelde bedrag.

De prijzen van een fotoreportage of andere diensten en producten, kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt op het ogenblik van de definitieve bestelling, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De betaling van een fotoreportage gebeurt aan het begin van een fotoreportage tenzij anders overeengekomen.

De betaling van een bestelling die een digitaal product betreft, gebeurt bij bestelling: er worden geen bestanden geleverd die niet betaald zijn.

De betaling van een andere bestelling gebeurt ten laatste bij levering van deze bestelling: er worden geen bestanden of andere producten geleverd die niet betaald zijn.

De klant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. Zie ook artikel 12 hieronder.

7. REPORTAGEDATUM, VERPLAATSINGEN, ANNULATIES


7.1 NEWBORN FOTOREPORTAGES


Voorlopige reportagedatum: Voor een newborn fotoreportage wordt bij boeking een 'voorlopige' reportagedatum vastgelegd.

Definitieve reportagedatum: De definitieve reportagedatum wordt vastgelegd onmiddellijk na de geboorte van de baby in onderling overleg. De klant neemt binnen de 48u na de geboorte rechtstreeks contact met BEdeLIGHTed, bij voorkeur via telefoon maar in alle geval op een manier dat de klant zeker is dat het bericht is aangekomen en beantwoord, om de voorlopige datum te bevestigen als definitieve reportagedatum of om, bij vroeggeboorte, een nieuwe datum af te spreken.

Neemt de klant geen contact ten laatste 72u voor de voorlopige reportagedatum, dan heeft BEdeLIGHTed het recht om de reportage te annuleren en de reportagedatum te reserveren voor een andere klant. Het voorschot kan in dat geval niet teruggevorderd worden. Dit geldt zowel voor baby’s die te vroeg, die op tijd of die te laat geboren worden.

Wanneer een newborn fotoreportage geannuleerd wordt door de klant, kan het voorschot op deze fotoreportage niet teruggevorderd worden. Uitzonderlijke omstandigheden vragen echter een uitzonderlijke behandeling: BEdeLIGHTed kan beslissen om in uitzonderlijke omstandigheden het voorschot toch terug te betalen of om te zetten in een tegoedbon.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum van de fotoreportage, wordt er gezocht naar een oplossing. Deze oplossing kan inhouden het vervangen van de fotograaf door een andere fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert of het verplaatsen van de fotoreportage.

De klant verbindt zich ertoe uit veiligheidsoverwegingen om BEdeLIGHTed op de hoogte te brengen van eventuele medische aandoeningen/symptomen van de newborn waarmee BEdeLIGHTed rekening dient te houden tijdens het fotograferen.

BEdeLIGHTed behoudt het recht de fotoreportage te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan.

7.2 ANDERE FOTOREPORTAGES


De reportagedatum wordt na de boeking definitief vastgelegd of bevestigd.

Wanneer de fotoreportage geannuleerd wordt door de klant, kan het voorschot op deze fotoreportage niet teruggevorderd worden. Uitzonderlijke omstandigheden vragen echter een uitzonderlijke behandeling: BEdeLIGHTed kan beslissen om in uitzonderlijke omstandigheden het voorschot toch terug te betalen of om te zetten in een tegoedbon.

Een reportagedatum kan verplaatst worden tot 7 dagen vóór de reportagedatum. Wanneer een fotoreportage verplaatst wordt binnen 7 dagen vóór de reportagedatum, dan heeft BEdeLIGHTed het recht om een schadevergoeding te vragen. Het bedrag van de schadevergoeding bedraagt €35/u (tijdsduur van de voorziene reportage). BEdeLIGHTed kan beslissen, bijvoorbeeld bij gerechtvaardigde reden van verplaatsing zoals ziekte of wanneer BEdeLIGHTed een andere reportage kan plannen op de oorspronkelijke reportagedatum, om van deze mogelijkheid tot schadevergoeding geen of slechts gedeeltelijk gebruik te maken.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum van de fotoreportage, wordt er gezocht naar een oplossing. Deze oplossing kan inhouden het vervangen van de fotograaf door een andere fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert of het verplaatsen van de fotoreportage.

BEdeLIGHTed behoudt het recht de fotoreportage te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan.

7.3 ANNULATIE BESTELLINGEN


Wanneer een bestelling van producten geannuleerd wordt door de klant, is er een niet te verminderen schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling.

8. FOTOBESTANDEN EN BEWARING FOTOREPORTAGE


Alle gegevens en fotobestanden behorende bij een fotoreportage, worden door BEdeLIGHTed bewaard gedurende 6 maanden. Daarna kan BEdeLIGHTed beslissen om deze reportage geheel of gedeeltelijk te verwijderen rekening houdend met de verplichtingen die ze heeft omtrent de privacy wetgeving. Eenmaal de fotobestanden verwijderd, zijn de fotobestanden niet meer opvraagbaar door de klant en kunnen er geen bestellingen van deze reportage meer geplaatst worden.

Van een foto uit een fotoreportage maakt BEdeLIGHTed verschillende soorten fotobestanden. Wanneer uw bestelling één of meerdere van deze type fotobestanden bevat, dan dient u rekening te houden met volgende voorwaarden, verplichtingen en beperkingen:

  • SOOC FOTOBESTANDEN IN LAGE RESOLUTIE (STRAIGHT OUT OF CAMERA)

Een SOOC bestand is een onbewerkt bestand van een foto: het bestand van de foto zoals deze uit de camera komt.

Indien BEdeLIGHTed SOOC bestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan zal dit zichtbaar zijn door een watermerk bovenop de foto. Het is niet toegestaan om deze bestanden af te drukken. Het is niet toegestaan om deze bestanden digitaal te verspreiden/gebruiken, om deze bestanden te bewerken of om deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden.

SOOC bestanden worden via een galerij ter beschikking gesteld aan de klant en dit enkel in een lage resolutie. Ze blijven daar 2 weken ter beschikking. Daarna worden ze verwijderd. Het terugplaatsen van deze SOOC bestanden in de galerij is mogelijk op aanvraag mits een administratieve vergoeding van €10 door de klant te betalen aan BEdeLIGHTed.

  • SOCIALE MEDIABESTANDEN (= LR-FOTOBESTANDEN = LAGE RESOLUTIEBESTANDEN)

Een sociaal mediabestand is een bestand van een foto na bewerking waarbij de resolutie verkleind wordt zodat dit bestand bruikbaar wordt om digitaal te verspreiden.

Indien BEdeLIGHTed sociale mediabestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan zal dit zichtbaar zijn door haar LOGO bovenop de foto.  Sociale mediabestanden worden enkel geleverd van bewerkte foto's. Het is niet toegestaan om sociale mediabestanden af te drukken. Het is toegestaan om sociale mediabestanden digitaal te verspreiden (o.a. via Facebook, Instagram, LinkedIn,... andere sociale media) of digitaal te gebruiken op je PC, smartphone, tablet, .... Bij verspreiden van sociale mediabestanden via sociale media moet het LOGO steeds zichtbaar blijven. Het is niet toegestaan om sociale mediabestanden verder te bewerken zoals het gebruik van filters of andere digitale manipulaties. Het is niet toegestaan om het logo van BEdeLIGHTed te verwijderen. Het is niet toegestaan om deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of deelnames aan wedstrijden/awards door de klant.

Sociale mediabestanden worden via een galerij ter beschikking gesteld aan de klant en blijven daar 2 weken ter beschikking. Daarna worden ze verwijderd. Het terugplaatsen van deze sociale mediabestanden in de galerij is mogelijk op aanvraag mits een administratieve vergoeding van €10 door de klant te betalen aan BEdeLIGHTed.

  • PRINTBESTANDEN = HR-FOTOBESTANDEN = HOGE RESOLUTIEBESTANDEN

Een printbestand is een bestand van een foto na bewerking waarbij de resolutie behouden blijft zodat dit bestand bruikbaar wordt om af te drukken.

Indien BEdeLIGHTed printbestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan staat daar geen LOGO op. De printbestanden worden enkel geleverd van bewerkte foto's. Het is toegestaan om printbestanden af te drukken. Het is niet toegestaan om printbestanden digitaal te verspreiden via sociale media (o.a. Facebook, Instagram, LinkedIn,....). Het is niet toegestaan om printbestanden verder te bewerken zoals het gebruik van filters of andere digitale manipulaties. Het is niet toegestaan om deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of deelnames aan wedstrijden door de klant.

Printbestanden worden ofwel via een galerij ter beschikking gesteld ofwel via een FTP dienst (file transfer protocol), bijvoorbeeld WeTransfer, doorgestuurd naar de klant. De klant krijgt een link en met deze link heeft de klant een beperkte termijn om deze bestanden te downloaden. Daarna worden deze bestanden verwijderd. Het opnieuw ter beschikking stellen of doorsturen van printbestanden naar de klant is mogelijk mits een administratieve vergoeding van €25 door de klant te betalen aan BEdeLIGHTed.

De klant verbindt zich ertoe om de digitale bestanden in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Beeldbewerkingen en het verwijderen van aanwezige teksten of logo(’s) is echter niet toegestaan zonder goedkeuring.

9. GELEVERDE PRESTATIES


Alle geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Na selectie worden foto’s bewerkt in de huisstijl van BEdeLIGHTed. Van foto’s die niet geselecteerd werden voor bewerking kunnen geen producten (waaronder afdrukken, sociale mediabestanden en printbestanden) besteld worden. Onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

Vooraleer BEdeLIGHTed producten waarbij een ontwerp nodig is, bestelt bij een leverancier of zelf afdrukt (bijvoorbeeld fotoalbums, bedankkaartjes met tekst, geboortekaartjes, samengestelde foto’s, ….) zal BEdeLIGHTed het ontwerp ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Het product wordt pas na goedkeuring van het ontwerp door de klant besteld bij een leverancier of afgedrukt. Na goedkeuring door de klant kan BEdeLIGHTed niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het ontwerp.

10. VERZENDINGEN


BEdeLIGHTed verzendt geen fotoafdrukken of ander fotografisch materiaal. Indien dit bij uitzondering toch gebeurt, dan is BEdeLIGHTed niet verantwoordelijk voor schade of verlies bij verzending.

11. PUBLICATIERECHT EN PRIVACY


Het fotografisch werk van BEdeLIGHTed kan ten allen tijde, en zonder vergoeding aan de klant, gebruikt worden voor promotionele doeleinden en publicaties zoals het gebruik ervan op haar website, blog, sociale media (Facebook, Instagram, e.a.), portfolio, advertenties, tijdschriftartikels, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal, deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen, awards, …. .

Indien de klant dit niet wenst of slechts onder bepaalde voorwaarden wenst, kan de klant BEdeLIGHTed tijdens de fotoreportage hiervan op de hoogte stellen via een invulformulier. Vraag er naar tijdens de fotoreportage.


Het privacybeleid van BEdeLIGHTed is te consulteren op volgende pagina: www.bedelighted.be/privacy

12. AUTEURSRECHTEN


Het fotografisch werk van BEdeLIGHTed is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van BEdeLIGHTed ook al beschikt de klant over bestanden. Persoonlijke gebruik door de klant is vrij. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en een eventuele vergoeding betalen aan BEdeLIGHTed.

BEdeLIGHTed kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.

13. AANSPRAKELIJKHEID


BEdeLIGHTed is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zelf gemaakt zijn. Dit geldt voor afdrukken die de klant, gebruik makend van de printbestanden indien de klant daarover beschikt, zelf maakt of laat maken bij derden, alsook voor afdrukken die de fotograaf laat maken bij haar leveranciers. Desalniettemin, doet BEdeLIGHTed er alles aan om zijn leveranciers te kiezen op kwaliteit van geleverde producten en diensten.

Voor, tijdens of na een fotoreportage is BEdeLIGHTed niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a., maar niet uitsluitend, voor:

 

  • Indirecte schade als gevolg van gebruik van diensten of goederen

  • Lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden

  • Verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant

14. KLACHTEN EN GESCHILLEN


Klachten omtrent een fotoreportage of levering moeten binnen de 7 kalenderdagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de fotoreportage/levering als aanvaard beschouwd. In geval van digitale bestanden is de leveringsdatum de datum waarop de digitale bestanden doorgestuurd worden naar de klant.

Bij overtreden van voorwaarden vastgelegd in de algemene voorwaarden, kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Alle geschillen betreffende de uitvoering van een bestelling of de interpretatie van de algemene verkoopsvoorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbank te Dendermonde.

15. VOORWAARDEN GELDIG OP CADEAUBONNEN​ EN TEGOEDBONNEN

Deze cadeaubon- en tegoedbonvoorwaarden van toepassing op de door BEdeLIGHTed uitgegeven cadeaubonnen en tegoedbonnen (verder kortweg cadeaubon en tegoedbon genoemd) zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van BEdeLIGHTed. Door gebruik te maken van een cadeaubon of een tegoedbon, aanvaard je deze voorwaarden.

De voorwaarden van toepassing op tegoedbonnen zijn dezelfde als de voorwaarden geldig op cadeaubonnen met dit verschil dat een tegoedbon altijd een (rest)waarde bevat, nooit een formule. Voor de eenvoud spreken we hieronder kortweg over bon.

Iedere bon wordt slechts één maal uitgegeven. Iedere bon heeft een unieke code. Een bon kan elektronisch zijn of fysiek (voorbeeld papieren bon). In geval van een elektronische cadeaubon, refereren we naar de mail verstuurd door BEdeLIGHTed waarin de unieke code is opgenomen. Deze mail noemen we verder de bonmail. Een bonmail wordt slechts één maal verstuurd door BEdeLIGHTed.

De ontvanger van de bon, digitaal of fysiek, dient deze bon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van de fysieke bon of de bonmail vindt er geen vergoeding plaats. BEdeLIGHTed behoudt zich het recht voor om een bon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele bon (m.a.w. de bon op papier of de bonmail verstuurd door BEdeLIGHTed) met de unieke code. Geef je als koper een cadeaubon aan een derde persoon dan treedt deze derde persoon op als ontvanger (gebruiker) van de cadeaubon. Als koper en als gebruiker dien je er zorg voor te dragen dat de bon niet verloren gaat of terecht komt bij onbevoegden. Er kan slechts één persoon gebruik maken van een bon.

Een cadeaubon vermeldt naast de unieke code ook een vervaldatum en ofwel een (rest)waarde ofwel een specifieke formule voor een fotoreportage. 

Een tegoedbon vermeldt naast de unieke code ook een vervaldatum en een (rest)waarde. Een tegoedbon vermeldt nooit een formule.

  • Bon vermeldt een bedrag gelijk aan zijn (rest)waarde:

In geval de bon een bedrag (= de initiële waarde of een restwaarde) vermeldt, is de bon een betaalmiddel. Een bon die een (rest)waarde vermeldt, kan gebruikt worden voor de aankoop van producten of het boeken van een fotoreportage. De prijzen bij bestelling of boeking zijn dan van toepassing. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de restwaarde van de bon, dient het verschil betaald te worden met een andere bon of een ander betaalmiddel. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de bon, dan krijgt de bon een nieuwe restwaarde gelijk aan het verschil. De vervaldatum blijft behouden.

  • Cadeaubon vermeldt een formule:

Een cadeaubon die een formule vermeldt, kan enkel gebruikt worden voor het boeken van een fotoreportage. Het betreft dan de formule van toepassing bij de uitgave van de cadeaubon, ook als de vermelde formule bij boeking niet meer standaard aangeboden wordt door BEdeLIGHTed.

De gebruiker van de cadeaubon kan upgraden naar een duurdere formule mits betaling van het verschil in bedrag tussen de vermelde formule (bedrag van toepassing bij uitgave van de cadeaubon) en de hogere formule (bedrag van toepassing bij boeken van de reportage). Wenst men een goedkopere formule, dan wordt het verschil niet terugbetaald en kan men het verschil niet inwisselen voor een ander product. M.a.w. een cadeaubon die een formule vermeldt, krijgt geen nieuwe restwaarde na het gebruik van de cadeaubon. 

Om een bon te gebruiken voor een fotoreportage, dient de gebruiker dit te melden bij boeking van de fotoreportage. Tijdens de fotoreportage dient de papieren bon door de gebruiker ingeleverd te worden bij BEdeLIGHTed. In geval van een elektronische bon dient de gebruiker de bonmail door te sturen naar BEdeLIGHTed.

Per boeking van een fotoreportage kan je slechts één cadeaubon met vermelding van een formule gebruiken. Per boeking van een fotoreportage kan je meerdere bonnen met vermelding van een bedrag gebruiken. Per bestelling van producten kan je meerdere bonnen met vermelding van een bedrag gebruiken.

Bij boeking van een fotoreportage dient altijd een voorschot betaald te worden (zie algemene voorwaarden). Beschikt men over een bon, dan wordt een deel van de bon gebruikt als voorschot. M.a.w. bij boeking verlaagt de restwaarde van de bon met het voorschot. Het gedeelte van de bon dat gebruikt wordt als voorschot, volgt vanaf dan de algemene voorwaarden die geldig zijn op een voorschot.

Naast de waarde (bedrag of formule) van de bon vermeldt de bon eveneens een vervaldatum of geldigheidsduur. Iedere bon is een bepaalde periode geldig. De fotoreportage of de bestelling dient plaats te vinden vóór de vervaldatum. Na de vervaldatum kan de bon niet langer gebruikt worden. Om te garanderen dat een fotoreportage tijdig kan plaatsvinden, dienen boekingen te gebeuren minimum 3 maanden vóór de vervaldatum van de bon. Bij te late boekingen kan BEdeLIGHTed niet garanderen dat de bon tijdig gebruikt kan worden. In dat geval heeft BEdeLIGHTed het recht om de bon niet meer te accepteren.

Bonnen kunnen niet gebruikt worden voor reeds openstaande bestellingen (o.a. reeds geboekte fotoreportages). Het is daarom belangrijk bij boeking het gebruik van een bon te vermelden.

Bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

De cadeaubon- en tegoedbonvoorwaarden van BEdeLIGHTed kunnen worden gewijzigd. Raadpleeg de voorwaarden telkens wanneer je een bon wenst te gebruiken. Bij gebruik van een bon aanvaard je de op dat ogenblik beschikbare cadeaubon- en tegoedbonvoorwaarden.

bottom of page